Select Page

Política de privacidade

A presente Política de Privacidade é aplicable ao Sitio web, e describe a maneira en que Comercializadora Galega de Carburantes SL (EN DIANTE GALIOIL) solicita e trata os seus datos persoais, así como a forma na que se utiliza e protexe dita información, ademais dos dereitos que vostede ostenta en relación coa mesma.

RECOLLIDA E TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Solicitaremos os seus datos persoais a través da información que vostede nos facilita directamente ao contactar connosco mediante os formularios de contacto e introdución de datos para a prestación dos nosos servizos.

Recollemos as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos; nome e apelidos.
 • Datos de contacto: número de teléfono, correo electrónico, enderezo postal.
 • En caso de clientes persoas xurídica: nome e apelidos, correo electrónico, dirección e teléfono de empregados, representantes ou persoas de contacto.

Non recollemos ningún tipo de datos de carácter persoal se unicamente está a navegar no Sitio web, salvo no suposto descrito a nosa “Política de cookies”.

FINALIDADES

Utilizamos e tratamos os datos persoais solicitados coa finalidade de xestionar e atender adecuadamente a súa consulta ou suxestión, así como para xestionar os contactos e comunicacións para o envío de información relacionada coas actividades e servizos da empresa que poidan ser do seu interese. En calquera momento vostede poderá opoñerse á á recepción destas comunicacións polos mecanismos indicados nesta Política e nas propias comunicacións comerciais que reciba.

Ao enviar os datos desde os formularios de rexistro correspondentes está a dar consentimento ás finalidades de tratamento indicadas neste parágrafo.

DEREITOS DOS TITULARES DOS DATOS

Vostede ten dereito como titular dos datos persoais a exercitar gratuitamente os seguintes dereitos en base á normativa vixente de protección de datos:

 • Dereito a solicitar el acceso a sus datos personales.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Dereito a opoñerse ao seu tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos.

Vostede poderá exercitar os seus dereitos a través dos seguintes medios indicando referénciaa “protección de datos”.

 • Envío por correo postal ao seguinte enderezo: C/ Enrique Mariñas Romero, nº 36, 1ª planta, 15009,  A Coruña
 • Comunicación por medio de chamada telefónica ao número: (+34) 981910803
 • Envío de correo electrónico ao seguinte email: info@galioil.es

No caso de que non se resolva de maneira satisfactoria o exercicio dos seus dereitos pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos.

CONSERVACIÓN DOS DATOS PERSONAIS

Conservaremos os datos persoais por vostede facilitados mentres manteñamos unha relación con vostede e durante un período de cinco anos a partir dese momento. Transcorrido devandito período, unicamente conservaremos os seus datos se estamos obrigados a iso en cumprimento da lei ou no caso de que existan reclamacións pendentes que razoablemente requiran a conservación dos mesmos.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS

A base legal para o tratamento dos datos será o consentimento outorgado por vostede como titular dos mesmos. A información que vostede nos facilite deberá ser veraz garantindo a autenticidade dos datos proporcionados, pola contra será responsable do dano que poida ocasionar a GALIOIL ou a terceiros por non facilitar datos auténticos.

PROTECCIÓN DOS DATOS PERSONAIS

GALIOIL implementa medidas técnicas e organizativas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco para os datos persoais tratados. Ditas medidas teñen por obxecto garantir a integridade continua e a confidencialidade dos datos persoais. Avaliamos as medidas periodicamente a fin de garantir a seguridade do tratamento.

COMUNICACIÓNS DE DATOS

GALIOIL informa e garántelle expresamente que os datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías e sempre que fóra a realizarse algún tipo de cesión de datos persoais, de forma previa, solicitaríase consentimento expreso, informado e inequívoco ao titular dos datos.

MODIFICACIÓNS DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

GALIOIL resérvase o dereito para modificar esta Política de Privacidade de acordo coa lexislación aplicable en cada momento. Por iso, recomendámoslle que revise periodicamente esta Política de Privacidade para estar informado de como se tratan e protexen os datos persoais que nos facilita.